صفحه اصلی | پست الکترونیک | العربیه | انگلیسی

کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی در شش ماهه دوم سال1398 

  عنوان کارگاه گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران وضعیت  
1  

آشنایی با سامانه نوپا و شبکه های اجتماعی

(Research Gate,  Publons.,Orcid)

اعضای هیئت علمی بیمارستان اکبر

 98/08/21

98/09/05

10-13

پروانه مدیر امانی

مریم قلی نیا عدالتی

برگزار شد مستندات
2   نرم افزار مدیریت مراجع اندنوت  Desktop دانشجویان، پزشکان، دستیاران،پرستاران           

98/09/27

 9-12

مریم حائری صالح  برگزارشد مستندات
3 نرم افزار مدیریت مراجع اندنوت  Web دانشجویان، پزشکان، دستیاران، پرستاران    

98/09/30

 8-11

حميده حاجي اميري برگزار شد مستندات
4

کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته منابع اطلاعاتی بالینی در پایگاه های

Ovid/ Clinical key/ Uptodate

اعضای هیئت علمی بیمارستان قائم (عج)

98/10/02

10:30-13:30

پروانه مدیر امانی 

ساجده اکبرزاده

فرم ثبت نام  مستندات 
5

کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته منابع اطلاعاتی بالینی در پایگاه های

Ovid/ Clinical key/ Uptodate

اعضای هیئت علمی بیمارستان قائم (عج) 

 98/10/07

10:30-13:30

پروانه مدیر امانی 

ساجده اکبرزاده

 
فرم ثبت نام   مستندات 
 

کارگاه آموزشی آشنایی با "نظام نوین اطلاعات پژوهش های ایران" سامانه نوپا

اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی

 98/10/30

12:00-14:00

 

پروانه مدیرامانی برگزار شد  

کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی در شش ماهه اول سال1398